Tävlingsbestämmelser

Samtliga tävlingar spelas enligt ”Regler för golfspel” samt klubbens lokala regler, vilka anslås på klubben.

Tävlingen kan avbrytas av banchefen, anläggningsgruppens ordförande och ansvarig tävlingsledare.

Tävlingsklasser

Singel:

A: -9.9

B: 10,0-18,0

C: 18,1-54 (ej högre spelhandicap än 36,0)

Par:

I: – 36,0

II: 36,1-72 om inte annat anges.

Om färre än fyra spelare eller två lag anmäls till tävling i en klass, ingår dessa istället i första hand i tävlingsklass med närmast högre hcp och i andra hand i tävlingklass med närmast lägre hcp.

Tävlingstee

Grundregeln är att man kan endast välja tee enligt nedan ålder

Man 75 år och äldre

Kvinna 70 år och äldre

Barn under 12 år

Teeval går inte att ändra efter anmälningstiden gått ut.

Speciella regler kan tillämpas vid tävlingar och framgår i tävlingsinformationen

Tävlingsinbjudan

Anslås cirka 4 veckor före anmälningstidens utgång på Min Golf.

Anmälningstiden är den som anges i Min Golf.

En anmälan innebär att man godkänner att namnet publiceras på start- och resultatlistor etc. på klubbens hemsida.

Anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften (för gäst inkl. spelavgift) fastställs av styrelsen och anges i inbjudan till respektive tävling. Gäst erhåller inte greenfeebricka. Avgiften betalas alltid vid anmälan på Min Golf.

Anmälningstidens utgång

Sista anmälan kl. 23.59 tre dagar innan första start. Maximalt antal startande anges i inbjudan. Anmälningsordning gäller vid överanmälan. Reserver tas in i mån av plats. Anmälningsavgiften skall erläggas enligt inbjudan.

Vill man delta i partävlingar (ej lottade) men inte har någon spelpartner mailas tävlingledaren som försöker para ihop med någon annan singelspelare.

Startlista

Startlistan är offentlig senast från kl. 12.00 dagen före tävlingsdagen om inte annat anges i inbjudan. Starttid erhålls per mail eller på www.golf.se (Min Golf).

Återbud efter anmälningstidens utgång görs till tävlingsledaren som anges på Min Golf.

Återbud före anmälningstidens utgång skall man göra på Min Golf.

Telefon till tävlingsledningsexpeditionen på tävlingsdagen 0300-566355.

Scorekortet

Skall avhämtas hos tävlingledningen senast 20 minuter före starttid. Om så inte görs, riskerar man att uteslutas och att platsen går till annan tävlande.

Sänkning eller höjning av exakt hcp

Spelare som fått sin exakta handicap ändrad efter anmälan och före tävlingsstart ska meddela det till tävlingsledningen och spelaren ska registreras på sitt nya handicap. Spelaren bör även lottas in i ny tävlingsklass då så är möjligt.

Inlottad spelare som uteblir

Efter utredning kan spelaren få en skriftlig varning. Vid eventuell upprepning utdöms tidsbestämd avstängning från tävlingsspel. Uteblivande befriar inte från betalning av anmälningsavgiften. Betalning skall göras före inlottningen i ny

tävling. Vid uteblivande utan godtagbart skäl uttas dubbel avgift. Beträffande gästspelare gäller det beslut klubbarna i GGF beslutat (lägst 100 :- resp. lägst 200:- vid uteblivande utan godtagbart skäl). Spelarens hemmaklubb faktureras kostnaden.

Omedelbart efter avslutad tävlingsrond

Spelaren skall ovillkorligen, så snart som möjligt bege sig till den plats som är markerad ”scoring area”/tävlingsexpeditionen och där kontrollerar, signera och inlämna scorekortet i tävlingsledningen.

Om inte scorekort lämnas in diskvalificeras spelaren.

Vid lika resultat (Se spel och Tävlingshandboken)

Vid slagspelstävlingar med handicap gäller spelhandicapmetoden dvs. lägst spelhandicap före den matematiska metoden och därefter lottning.

Vid slagspelstävlingar utan handicap (scratchtävling) skall segrare i första hand utses genom särspel. För övriga delade placeringar i andra hand den matematiska metoden och i sista hand lottning.

Prisutdelning

Resultatlista publiceras minst 15 minuter innan prisutdelningens start. Prisutdelningen hålls som regel snarast efter avslutad tävling. Tävlingspriser skall hämtas personligen (minst en i lagtävlingar) vid den ordinarie prisutdelningen. Är pristagare inte närvarande vid prisutdelning går priser till nästa pristagare.

Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, (se definition i Spel och tävlingshandboken), annat än om man innehar ett läkarintyg.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Se Spel och tävlingshandboken

Lokal Tävlingsregel

Efter hål 9 är det tillåtet för deltagare i tävlingen att köpa/inte förtäring men utan att fördröja spelet. Förutsättning för att spelarna håller sin plats i startfältet i förhållande till framförvarande spelare.

Plikt för brott mot den lokala tävlingsregeln:

Matchspel – Förlust av hål, Slagspel – Två slags plikt

Forgårdens GK

Tävlingskommittén